Kandahar Province 201/10 * v Faryab Province 221/10

Kandahar Province 201/10 * v Faryab Province 221/10
Source: New feed