Mizoram 142/10 & 244/2 * v Arunachal Pradesh 220/10 & 331/10

Mizoram 142/10 & 244/2 * v Arunachal Pradesh 220/10 & 331/10
Source: New feed