Mizoram 161/10 & 162/8 * v Sikkim 169/10 & 332/10

Mizoram 161/10 & 162/8 * v Sikkim 169/10 & 332/10
Source: New feed