Mizoram 236/10 & 161/10 * v Sikkim 170/10 & 332/10

Mizoram 236/10 & 161/10 * v Sikkim 170/10 & 332/10
Source: New feed