Mumbai 120/3 & 173/10 * v Karnataka 570/10

Mumbai 120/3 & 173/10 * v Karnataka 570/10
Source: New feed