Mumbai 171/4 * v Tamil Nadu 305/10

Mumbai 171/4 * v Tamil Nadu 305/10
Source: New feed