Mumbai 173/10 & 377/10 * v Karnataka 570/10

Mumbai 173/10 & 377/10 * v Karnataka 570/10
Source: New feed