Mumbai 406/10 * v Tamil Nadu 305/10

Mumbai 406/10 * v Tamil Nadu 305/10
Source: New feed