Sindh 291/9 * v Khyber Pakhtunkhwa 300/10

Sindh 291/9 * v Khyber Pakhtunkhwa 300/10
Source: New feed